Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. ALGEMEEN
  1. De verkopen door VDV Beton zijn uitsluitend onderworpen aan de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden.
  2. Deze voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de koper of een derde uitgaan, ook indien VDV Beton deze niet uitdrukkelijk heeft geprotesteerd. Andere voorwaarden zijn VDV Beton slechts tegenstelbaar, indien VDV Beton deze schriftelijk heeft aanvaard.
  3. VDV Beton verkoopt enkel goederen en kan in geen enkel geval beschouwd worden als aannemer. VDV Beton voert, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geen enkele werkzaamheid uit in opdracht van de koper.
 2. BESTELLINGEN/OFFERTES
  1. De offertes van VDV Beton zijn maximum 5 werkdagen geldig.
  2. Elke offerte is vrijblijvend, zowel wat betreft prijzen en hoeveelheden als wat betreft leveringstermijnen. De koper kan op grond van deze offerte een order plaatsen. Dit order zal vervolgens door VDV Beton aanvaard kunnen worden door de terugzending van de orderbevestiging.
  3. Een verkoopovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de datum waarop de orderbevestiging aan de koper werd toegezonden.
 3. PRIJZEN
  1. VDV Beton mag, te allen tijde tot maximaal 7 kalenderdagen vóór de levering, de prijs verhogen om een stijging van de kosten te weerspiegelen waarover VDV Beton geen controle heeft.
  2. VDV Beton zal de koper hiervan schriftelijk in kennis stellen. De koper zal zijn instemming hiermee overmaken ten laatste 3 werkdagen na ontvangst van de gewijzigde prijs. Bij gebreke aan een antwoord zal de koper geacht worden stilzwijgend zijn toestemming te hebben gegeven met de nieuwe prijs.
 4. MODELLEN EN SPECIFICATIES
  1. De afmetingen, gewichten, hoeveelheden en andere technische karakteristieken, evenals de tekeningen, schetsen en plannen al dan niet op de website, catalogi en folders, worden steeds bij benadering opgegeven.
  2. VDV Beton behoudt zich het recht voor om aan haar goederen wijzigingen aan te brengen die nuttig geoordeeld worden voor de goede werking ervan. De koper kan op grond daarvan VDV Beton op geen enkele wijze aanspreken, noch dezelfde wijzigingen eisen voor de goederen die reeds besteld zouden zijn.
  3. Indien de goederen op verzoek van de koper niet worden afgenomen binnen de overeengekomen leveringstermijn, worden de geproduceerde goederen gefactureerd aan en betaald door de koper. De logistieke kosten zijn ten laste voor de koper. Een prijsverhoging is mogelijk voor de niet-geproduceerde goederen.
 5. LEVERING
  1. Leveringstermijnen worden door VDV Beton enkel opgegeven of aanvaard bij wijze van indicatie, en een eventuele overschrijding van deze leveringstermijnen kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de verkoop, noch tot enige schadevergoeding lastens VDV Beton.
  2. De levering geschiedt in principe uitsluitend in de magazijnen van VDV Beton of in de door VDV Beton aangeduide magazijnen van derden of iedere andere plaats aangeduid door VDV Beton. Na levering geschieden het vervoer naar de magazijnen van de koper of naar iedere andere plaats aangeduid door de koper, alsmede de verzekering van de goederen tegen alle risico’s vanaf de levering, uitsluitend voor rekening, op kosten en op risico van de koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Indien de goederen op verzoek van de koper bij gedeelten worden geleverd, wordt elke zending afzonderlijk gefactureerd, alsook de hiermee verband houdende kosten.
 6. KLACHTEN
  1. De koper is verplicht om de goederen bij inontvangstneming te controleren, waaronder begrepen wat betreft conformiteit en hoeveelheid. Klachten zijn enkel geldig indien zij door de koper onmiddellijk, doch uiterlijk binnen de 3 werkdagen na inontvangstneming van de goederen, bij aangetekend schrijven of per telefax en met redenen omkleed, aan VDV Beton worden kenbaar gemaakt op voorwaarde dat de desbetreffende goederen ter beschikking worden gehouden voor eventuele vaststellingen door VDV Beton of haar vertegenwoordiger.
  2. Na verloop van deze termijn van 3 werkdagen wordt geen enkele klacht door de verkoper meer aanvaard en wordt de koper geacht afstand te hebben gedaan van elk vorderingsrecht betreffende de goederen.
  3. Terugzending van de goederen wordt slechts aanvaard na uitdrukkelijk voorafgaand en schriftelijk akkoord van VDV Beton, en indien zij geschiedt op kosten en risico van de koper.
 7. BETALING - INVORDERING
  1. De facturen van VDV Beton zijn contant betaalbaar door overschrijving op het door VDV Beton opgegeven rekeningnummer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
  2. Eventuele kosten verbonden aan de betaling zijn ten laste van de koper. Alle belastingen, taksen, invoerrechten en andere heffingen met betrekking tot de goederen zijn ten laste van de koper en zullen aan de koper gefactureerd worden.
  3. Op iedere factuur die niet integraal betaald is op haar vervaldag, is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten verschuldigd aan 10% per jaar vanaf de vervaldag op de niet of laattijdige betaalde factuurbedragen. Voor de berekening van de verschuldigde interesten zal een gedeelte van de maand als volle maand in aanmerking worden genomen. Onverminderd de van rechtswege verschuldigde interesten zal ieder factuurbedrag dat onbetaald is gebleven vermeerderd worden met een forfaitair bedrag van 10% van het nog verschuldigde saldo, met een minimum van 250,00 EUR.
  4. In geval van niet-betaling van één factuur op de vervaldag worden alle andere niet-vervallen facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.
  5. Indien de koper geheel of gedeeltelijk tekort komt aan zijn betalingsverplichting betreffende reeds ontvangen leveringen, heeft VDV Beton het recht om verdere leveringen te weigeren of op te schorten totdat de koper voldaan heeft aan al zijn verplichtingen, met inbegrip van alle verschuldigde interesten, schadevergoeding en kosten zoals bepaald in deze verkoopsvoorwaarden.
  6. Alle kosten die VDV Beton dient te maken in verband met de uitvoering van de met de koper gesloten verkoopovereenkomsten, met inbegrip van de kosten verbonden aan de inning van vorderingen op de koper in verband met deze overeenkomsten, zoals kosten van wisselbrieven, aanmaningen en protesten, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zoals de kosten van advocaten en gerechtsdeurwaarders, komen volledig ten laste van de in gebreke zijnde koper.
 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD - ZEKERHEDEN
  1. Zolang de prijs, inclusief alle toebehoren, niet volledig betaald is door de koper, blijven de goederen eigendom van VDV Beton. Het is de koper uitdrukkelijk verboden om de goederen voor betaling van de volledige prijs te verwerken, onroerend te maken door incorporatie, verder te verkopen of op enigerlei wijze te vervreemden.
  2. Het eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk aan de overdracht van de risico’s aan de koper zoals bepaald in artikel 5 van deze verkoopsvoorwaarden. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud staat de koper in voor de bewaring van de geleverde goederen in goede staat en is elk verlies en elke beschadiging voor zijn risico.
  3. De koper verbindt zich ertoe de goederen op zijn kosten te verzekeren tegen alle risico’s en de goederen derwijze te bewaren zodat geen vermenging met andere goederen zou kunnen plaatsvinden en zij steeds kunnen worden herkend als het eigendom van VDV Beton. Iedere betaling van de koper wordt eerst in mindering gebracht op de facturen met betrekking tot door de koper gebruikte, verwerkte of verder verkochte goederen.
  4. VDV Beton heeft te allen tijde het recht om, alvorens leveringen of verdere leveringen aan de koper te verrichten, genoegzame zekerheden en garanties te eisen die hij nodig acht voor de goede nakoming van de betalingsverbintenissen van de koper voortvloeiende uit de op dat moment afgesloten verkoopovereenkomsten. VDV Beton heeft het recht om zekerheid te eisen zonder voorafgaande ingebrekestelling en ondanks een eventuele krediettermijn die zij zou hebben toegestaan aan de koper.
 9. ONTBINDING LASTENS DE KOPER
  1. Bij niet-uitvoering van de verkoopovereenkomst door de koper, zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn lastens de koper die in dat geval gehouden is om VDV Beton volledig te vergoeden voor alle geleden schade en gemaakte kosten met inbegrip van gevolgschade en winstderving. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de koper.
  2. De door de koper verschuldigde schadevergoeding wegens niet-uitvoering van de verkoopovereenkomst wordt forfaitair vastgesteld als volgt:
   1. voor gestandaardiseerde goederen: 10% van de totaal overeengekomen prijs;
   2. voor goederen op maat: de overeengekomen prijs te vermeerderen met de destructiekosten
   3. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van VDV Beton om een hogere schadevergoeding te eisen ingeval zij bewijst dat de werkelijke door haar geleden schade ingevolge de niet-uitvoering van de verkoopovereenkomst door de koper, voormelde forfaitair vastgestelde schadevergoeding overtreft.
 10. OVERMACHT
  1. Indien VDV Beton ingevolge overmacht verhinderd wordt om de verkoopovereenkomst, geheel of ten dele uit te voeren, is zij gerechtigd om, naar zijn keuze, hetzij de uitvoering ervan op te schorten totdat de toestand van overmacht zal hebben opgehouden te bestaan, hetzij deze te beëindigen omwille van de overmacht, een en ander zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de koper.
  2. In het kader van onderhavig artikel zal als overmacht in hoofde van VDV Beton worden aanzien, elke omstandigheid die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, niet te wijten is aan de wil of de schuld van VDV Beton, hetgeen onder andere het geval zal zijn bij de volgende omstandigheden, zonder dat deze opsomming limitatief is: oorlog, burgeroorlog, oproer, inbeslagneming van de goederen, embargo, arbeidsconflicten, werkstakingen en uitsluitingen, transportmoeilijkheden, moeilijkheden in de grondstoffenaanvoer, beperkingen of moeilijkheden in de energievoorziening, bedrijfsstoringen en machinebreuk, invoer- en/of uitvoermaatregelen en beperkingen vanwege de overheid, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen, uitzonderlijke klimatologische omstandigheden zoals sneeuw en storm, brand, overstromingen of andere natuurrampen en dit zelfs indien deze omstandigheden zich zouden voordoen bij toeleveranciers of onderaannemers van VDV Beton.
 11. GARANTIE- AANSPRAKELIJKHEID
  1. Op de betonkwaliteit van de door VDV Beton geleverde producten, wordt een garantie verleend van 10 jaren te rekenen vanaf de levering. Deze garantiebepaling houdt enkel in dat voor de betonproducten met kwaliteitsgebreken (dit zijn gebreken waardoor de betonproducten ongeschikt worden voor het gebruik waarvoor zij bestemd zijn) binnen deze periode van 10 jaren, gratis nieuwe betonproducten worden geleverd. Dergelijke levering van nieuwe betonproducten doet geen nieuwe garantietermijn ontstaan.
  2. Op de rubberkwaliteit van de rubberen onderdelen van de Ecovloer verleent VDV Beton een garantie van 5 jaren te rekenen vanaf de levering. Deze garantiebepaling houdt enkel in dat voor de rubberen onderdelen met kwaliteitsgebreken (dit zijn gebreken waardoor de rubberen onderdelen ongeschikt worden voor het gebruik als loopvloer voor rundvee) binnen deze periode van 5 jaren, gratis nieuwe rubberen onderdelen worden geleverd. Dergelijke levering van nieuwe rubberen onderdelen doet geen nieuwe garantietermijn ontstaan. De werking van de afdichtingskleppen voor de Ecovloer en de EA-vloer, valt buiten de garantie. VDV Beton kan dan ook nooit gehouden zijn nieuwe afdichtingskleppen te leveren.
  3. Eventuele aansprakelijkheid van VDV Beton ten overstaan van de klant is beperkt tot levering van nieuwe producten indien VDV Beton hiertoe op basis van voormelde garantiebepalingen gehouden is. VDV Beton is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade als gevolg van een bewezen haar toerekenbare fout zoals maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, aantasting van de goede naam, vorderingen van derden, … VDV Beton is evenmin aansprakelijk voor rechtstreekse gevolgschade zoals in- en uitbouw, afvoer van materiaal,… Elke garantie en/of aansprakelijkheid vervalt indien de plaatsings- en verwerkingsvoorschriften van toepassing op geleverde materialen door de koper niet worden/werden nageleefd. De koper erkent de bedoelde voorschriften te hebben ontvangen vóór aankoop, deze volledig te hebben begrepen en daarmee akkoord te gaan. Eventuele aansprakelijkheid van VDV Beton op grond van onrechtmatige daad is in elk geval beperkt tot het bedrag dat onder de geldende verzekeringspolissen van VDV Beton door de verzekeringsmaatschappij effectief wordt uitbetaald met betrekking tot dit schadegeval.
 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
  1. Alle transacties en overeenkomsten tussen de koper en VDV Beton, in welk land de koper ook gevestigd is, zullen uitsluitend beheerst worden door het Belgisch recht, doch met uitdrukkelijke uitsluiting van de bepalingen van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken gedaan te Wenen op 11 april 1980.
  2. Alle geschillen die zouden ontstaan tussen de koper en VDV Beton naar aanleiding van gelijk welke overeenkomst of transactie, zullen uitsluitend worden beslecht door de Belgische rechtbanken en hoven, meer bepaald de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van VDV Beton is gevestigd.